pirmdiena, 2012. gada 19. novembris

Pārejas perioda stratēģijas Austrumeiropas valstīs

(2005.gada novembris.)


Bijušajās padomju valstīs tika īstenotas tādas pārejas perioda stratēģijas, kas ietvēra makroekonomisko stabilizāciju un mikroekonomisko pārstrukturizāciju, kā arī institucionālas un politiskas reformas. Šo stratēģiju ieviešana dažādās valstīs atšķīrās pēc to ātruma un specifikas. Galvenās diskusijas bija par ātro (šoka) reformu vai pakāpenisko (pragmatisko) reformu plusiem un mīnusiem. Tomēr vairums valstu īstenoja ātrās reformas un tikai dažu valstu valdības pieturējās pie pakāpeniskajām reformām.
            Pirmā tipa reformas galveno uzmanību vērsa uz makro vides stabilizāciju, cenu liberalizāciju un komunistu sistēmas institūciju sagraušanu. Makroekonomiskā stratēģija lielu lomu pievērsa ierobežojošām fiskālajām un monetārajām politikām, algu kontrolei un vairumā gadījumu fiksētam valūtas kursam. Mikro stratēģija ietvēra ātru pāreju uz cenu liberalizāciju, lai gan vairākas būtiskas cenas, piemēram, enerģijas, mājokļu un pamata patēriņa preču cenas bieži tika kontrolētas, tāpat arī algas un valūtas kurss.
            Otrā tipa reformas ietvēra tādu likumu, noteikumu un institūciju attīstību un ieviešanu, kuri nodrošinātu veiksmīgu uz tirgu orientētas ekonomikas darbību. Šīs reformas ietvēra lielu un vidēja lieluma uzņēmumu privatizāciju; uz tirgu orientētas tiesību sistēmas un institūciju izveidi un ieviešanu; komerciālo banku sektora attīstību un piemērotas regulējošās infrastruktūras izveidi; darba tirgus regulācijas un institūciju ieviešanu, kas saistītas ar bezdarbu un pensiju sistēmu.
            Pirmā tipa reformas kopumā centās samazināt subsīdijas un centrāli ieviestos noteikumus. Savukārt otrā tipa reformas uzmanību pievērsa ne tikai diktatoriskās valsts varas samazināšanai, bet arī stabila valsts aparāta izveidei, kas nodrošinātu stabilu tirgus vidi. Tomēr šīm reformām bija nepieciešami resursi, lai ieviestu tirgum draudzīgus likumus un cīnītos pret korupciju.

Polija

1990.gadā Polija bija pirmā valsts centrālajā un Austrumeiropā, kas atjaunoja tirgus ekonomiku un sāka ieviest ekonomiskā šoka programmu, kuras mērķis sastāvēja no trīs fundamentāliem uzdevumiem: 1) makroekonomiskās stabilizācijas, 2) cenu liberalizācijas, 3) pārstrukturizācijas un privatizācijas. Pirmie divi uzdevumi tika sasniegti programmas sākuma posmā, taču pārstrukturizācijas un privatizācijas politikas bija grūtāk ieviest. Lai gan šoka terapijas rezultātā pieauga inflācija, samazinājās industriālā ražošana, pieauga bezdarbs, samazinājās iedzīvotāju ienākumi, pieauga dzīves dārdzība, palielinājās ienākumu nevienlīdzība, 1993.gadā Polijas ekonomika piedzīvoja visstraujāko ekonomikas izaugsmi Eiropā.

Čehoslovākija

            Reformas Čehoslovākijā 1990.gadu sākumā ietvēra trīs būtiskus komponentus: 1) cenu liberalizāciju, 2) algu regulāciju un 3) fiksēta valūtas kursa politiku. To rezultātā pieauga inflācija, cēlās vispārējais cenu līmenis, samazinājās reālās algas un saruka ekonomiskā aktivitāte, kā arī nedaudz pieauga bezdarba līmenis un iedzīvotāju nevienlīdzība. 1990.gada vasarā, Čehoslovākijas valdība izvēlējās nebijušu pieeju privatizācijas problēmu risināšanai un nolēma uzsākt masveida privatizācijas programmu, tikai nedaudz izmantojot tradicionālās privatizācijas tehnikas. Galvenais privatizācijas mērķis bija radīt tirgus struktūru, kas veicinātu privāto uzņēmumu veidošanos – valsts atsacītos no uzņēmumu vadīšanas un uzņemtos atbildību par likumu ieviešanu privātā sektora regulēšanai.

Slovēnija

Bijušās Dienvidslāvijas daļa līdz 1991. gadam. Reformas aizsākās Dienvidslāvijas republikā, taču ekonomikas stagnācija izraisīja krīzi valdībā. Slovēnijas primārais uzdevums, uzsākot reformas – ekonomiska un politiska neatkarība no Dienvidslāvijas. Slovēnija izvēlējās pakāpenisku un pragmatisku reformu ceļu.
            Galvenie reformu virzieni – radīt institucionālo ietvaru tirgus ekonomikas funkcionēšanai (komplekss un ilgstošs process), monetārā un fiskālā politika, kā arī tirdzniecības politika.
1991.gadā ievieš jaunu valūtu. Par galveno uzdevumu monetārajā politikā nosaka panākt cenu stabilizāciju. 1991. gadā uzsāk finanšu institūciju reformu, kas uzlaboja nodokļu ievākšanas efektivitāti, kā arī veicināja sabalansēta budžeta sastādīšanu. Attiecībā par tirdzniecības politiku – koncentrējas uz eksportu orientētu stratēģiju, kā arī institucionālā ietvara radīšanu. Privatizācijas process – pakāpenisks. 90.gadu sākumā veic neefektīvo uzņēmumu pārstrukturizāciju, tikai pēc tam pievēršas privatizācijai, taču nav vienotas stratēģijas un metodes, kā to darīt.

Ungārija

            PSRS “satelītvalsts”, kurā politiskā vara Komunistiskajai partijai. Galvenais reformu iemesls – stagnācija ekonomikā, ko izraisīja eksporta tirgus samazināšanās uz Austrumiem, budžeta deficīts un ārējais parāds. Ungārija reformas uzsāka 1987. gadā, īstenoja pakāpeniskas pārmaiņas. Galvenie reformu virzieni bija strukturālas pārmaiņas ekonomikā, maksājumu bilances uzlabošana, tirdzniecības liberalizācija, kā arī valsts uzņēmumu privatizācija.
80.gadu beigās uzsāk ekonomikas liberalizāciju – valsts pārstāj maksāt subsīdijas uzņēmumiem, veic cenu deregulāciju, atceļ importa ierobežojumus un aizsardzības mehānismus vietējiem ražotājiem. Veic banku sektora deregulāciju, sadalot funkcijas starp centrālo banku un komercbankām.
Lai uzlabotu maksājumu bilanci, Ungārijas valdība atsakās maksāt subsīdijas uzņēmumiem, naudu novirzot mājokļiem, veselības aprūpei utt. Uzlabojas ieņēmumi no nodokļiem. Taču vēl joprojām saglabājas lieli publiskie izdevumi.
80.gadu beigās Ungārijā netika īstenota privatizācija, bet gan valsts uzņēmumu pārveidošana par SIA vai korporācijām. 1990.gadā sāk īstenot centralizētu privatizācijas programmu, taču plašas diskusijas par privatizācijas procesu un tā norisi, jo nepastāv noteikta stingra privatizācijas kārtība, tiek izmantotas dažādas metodes

Baltijas valstis

Likumīga neatkarības atgūšana visām trīs Baltijas valstīm bija tikai pirmais solis pretī ilgajām pārmaiņām: Rietumu- tipa demokrātija, tirgus ekonomiku, un integrācija jaunajās internacionālajās sistēmās. (tai skaitā ANO, ES un NATO) Neskatoties uz kopīgo iekārtu Padomju laikā, Baltijas valstu attīstība dažādās jomās atšķīrās pārejas periodā.
Lozungi pārejās perioda valstīm, tāpat kā Baltijas valstīm, bija vieni un tie paši: demokrātija, tirgus ekonomika, integrācija uz Rietumiem. Visas trīs valstis izmantoja trīs savstarpēji nesaskanīgas un papildinošas stratēģijas: drošības stiprināšana caur sadarbību uz Rietumiem (mērķi – ES un NATO), kam seko ekonomiskā attīstība un līdzdalība, demokrātijas nostiprināšanos, kopā papildina labklājības izaugsmi.
Līdzīgās stratēģijas tika īstenotas caur dažādiem valstu darbības ceļiem. Pirmkārt, Lietuva izvēlējās veidot prezidentālu politisko valsts sistēmu, kamēr Latvija un Igaunija – parlamentāru. Katrā valstī veidojās visai dažāds partiju loks.
Otrkārt, attiecībā par ekonomiku – Lietuva ar politiski spēcīgu prezidentu izvēlējās pakāpenisku ekonomikas reformu, kamēr parlamentārā Igaunijas un Latvijas sistēma piekopa šoka terapiju.
Treškārt, attiecībā uz ārpolitiku – Igaunija provocēja tās apjomīgo krieviski runājošo minoritāti izvēlēties pret Krieviju konfrontējošu politiku, kamēr Lietuva ar nenozīmīgo krievu minoritāti kļuva visiecietīgākā savā Austrumu politikā.

Igaunija

            Monetārā reforma: Pozitīvs apstāklis Igaunijas valsts naudas ieviešanai bija 11-ton zelta stieņu rezerves no starpkaru perioda, kas bija noguldīti Anglijas, Šveices un Zviedrijas bankās 1940.gadā. Lielākā ietekme uz monetārās politikas reformām bija tās pavadošo politiku pasākumos: banku reforma, fiskālā politika (PVN tika palielināts no 10% līdz 18%, pamatlikme uzņēmējdarbības nodoklim 35%, kam sekoja personu ienākumu nodokļa likmes palielināšanās no 33% līdz 50%.).
            1992.gada maija visi maksājumi un banku depozīti bija pieprasīti veikt kronās. Jaunais nacionālās valūtas likums noteica, ka papildu naudas un rezervju depozīti var tikt izsniegti vienīgi maiņā pret ārzemju maiņas kvīti. Tas nozīmēja, ka Igaunijas Banka var izpirkt ik kronu neizejot no rezervēm.
            Banku reforma: Valūtas reformu lika pamatus tālākai banku reformai – divu nozaru banku sistēmas izveidei. Igaunijas Banka tika veidota kā pilnīgi neatkarīga institūcija, lai tādejādi tai nebūtu interešu noteicošas varas. Lai apgūtu cieši regulējošo banku sistēmu no Ziemeļvalstīm, Igaunija izvairījās mainīties pieredzei ar kaimiņiem – Latviju.
            Inflācija: Strikti koordinēta monetārā politika atspoguļojās ekonomiskajos pieauguma rādītājos. Ja sākotnēji inflācija 1993.gadā bija 35%, tad 1998.gadā – 8%. Inflācijas izturību daļēji izskaidroja cenu pielāgošana internacionālajam tirgum. Vēl viens faktors kronas nepietiekamai novērtēšanai bija tās atkal ieviešanas laikā 1992.gadā. Personu uzkrājumi un banku depozīti tika pārvērsti likmē desmit rubļi pret vienu kronu. Lai mazinātu patērētāju slogu valsts deva subsīdijas transportam, mājokļiem un enerģijai.
            Tā kā ārzemju valūtas trūka, tad kronu ātri piesaistīja vācu valūtai (Deutschmark), kam sekoja kronas pārvērtēšana tikpat kā apar 600%. Šāds solis tika veikts, lai veicinātu eksportu, kamēr tiktu aizsargāta vietējā produkcija no importa konkurences. Importa cenu pieaugums, palielināja inflāciju un samazināja eksportētāju intereses. Ārzemju valūtas ienākšana, aizņēmumi un ārzemju investīcijas pārsniedza visas cerības, kas noveda pie bailēm no ekonomiskās pārkarsēšanās 1997.gadā.
            Tirgus liberalizācija: Pretēji Latvijai un Lietuvai, Igaunija nekavējoties atcēla jebkādus ierobežojumus importam un eksportam. Tika dažādots tirgus un lauzta vienpusējā atkarība no Padomju Savienības. Jau 1993.gadā Igaunija, izmantojot savas atrašanās priekšrocības, nomainīja ciešās saistības ar Krieviju pret Somijas tirdzniecības attiecībām. 1997.gadā tika panākta plaša tirdzniecība ar ES valstīm.
            Privatizācija: Privatizācijas programma aizsākās 1990.gadā un tiek vērtēta kā vissekmīgākā no visām bijušo PSRS valstu privatizācijā. MVU privatizācija aizsākās 1992 gadā un 1994.gadā jau bija pabeigta. Taču tālākas problēmas aizsākās ar 1993.gada Igaunijas privatizācijas likumu, kas noteica privatizācijas tiesības uz īpašumu visiem, kas dzīvojuši Igaunijā pēdējos 10 gadus, kā arī tiem, kas privatizējamā uzņēmumā strādāja. Līdz ar to privatizācija pārvērtās par sava veida publsiko izsoli. Augstā inflācija un efektīva īpašuma novērtēšanas mehānisma trūkums noveda pie tā, ka īpašumus ieguva esošie to pārvaldītāji ar pazeminātām cenām.

Latvija

            Latvijas Banka sekojot Starptautiskā Valūtas fonda ieteikumiem tiecās cieši kontrolēt monetāro politiku, negarantējot valdības kredītus un beidzot subsidēšanu. Pārejas peroda valūta Latvija tika ieviesta 1992.gadā – Latvijas rublis, kam sekoja lata ieviešana 1993.gadā. Latvijas rublis palīdzēja valūtas nomaiņai no rubļiem uz latiem. Lats tika tūlīt piesaistīts ārzemju valūtai. Valsts budžets bija ar mazu vai vispār bez deficīta. Arī ārējie parādi strauji neauga.
            Finansu sektora reformas risinājās lēni. Bija vērojams progress restrukturizējot Latvijas Banku un veidojot div-nozaru banku sistēmu. Ir pilnveidojams regulējošais un institucionālais banku sektors.
            Latvijas valsts lielākie ienākumi bija no nodokļiem. Taču tos vairumā apgāja un nemaksāja. Arī uzņēmējdarbības aktivitāte bija pārāk zema, lai iekasētu pietiekamus ienākumus no nodokļiem. Tika noteikta stingrāka kontrole uz robežām kontrabandas ienākšanai un patēriņa preču nodokļu iekasēšanai.      Valdība tiecās samazināt valsts izdevumus. Līdz ar to daudzi strādājošie pameta valsts iestāžu darbu. Paralēli pieauga korumpētība birokrātu vidū. Valsts tiecās uz jebkuru cenu liberalizāciju, kas nereti saskārās ar plašu sabiedrības reakciju. Valdība veic drastiska subsīdiju samazināšanu. Nocenoti enerģijas resursi noveda pie to augstu patēriņu, īpaši urbanizētās teritorijās, un apjomīgām budžeta subsīdijām enerģētikai. Nocenotais transports un telekomunikācijas noveda pie to zemas kvalitātes servisa un kavēja gan servisa, gan to eksporta attīstību. Savukārt īres un nomas maksas bija tik zemas, lai segtu ekspluatācijas izmaksas. Tādejādi tika panākta mājokļu strauja nolietošanās un palielinājās mājokļu saistītās budžeta subsīdijas. Publiskā sektora izmaksu samazināšana kļuva nozīmīgs tālāko reformu jautājumu.
            Problēmas: privatizācijā, ārvalstu tiešajās investīcijās un sektoru restrukturizācijā un reorganizācijā. Tika pārtraukta kolektīvu un valsts fermu – kolhozu darbība, transformējot tos akciju uzņēmumos, un izdalot akcijas nodarbinātajiem. Arī mazo uzņēmumu privatizācija norisinājās veiksmīgi. Taču būtiska gaušanās bija vērojama pie vidējo un lielo uzņēmumu privatizācijas. Iemesls bija politikas neskaidrības un trūkums pilsoņu jautājumos, atlīdzināšanas procedūra privātpersonām un stingri noteiktas privatizācijas stratēģijas trūkums.
            Attiecībā uz internacionālo tirgu Latvija noteica dažus ierobežojumus eksportam, piemēram, eksporta nodokli. Latvija kļūst par pirmo republiku no bijušās Padomju Savienības, kas tirgu ar ārzemēm veido brīvu no jebkādas valdības ietekmes un tās regulējumiem.

Lietuva

           Liberalizācija (cenu, tirgus, banku): 1991.gadā tika atbrīvotas pārtikas produktu un industriju produktu cenas, kamēr valdība kontrolēja tikai dažu produktu - transporta, telekomunikāciju un enerģijas cenas. 1992.gadā jau 85% cenas bija tirgus noteiktas, tais skaitā pat kredīti. Vairums iedzīvotāja veica uzkrājumus, jo nešaubīgi bija aizdomas par tikai augošām cenām. Reālās algas nepalielinājās attiecīgi produktu cenām. Inflācija sasniedza astronomisku līmeni. 1992.gadā rezultāts bija tāds, ka joprojām dažas preces bija subsidētas no valsts līdzekļiem, patērētāju cenas bija uzaugušas par 1000%.
Lietuvas valdība strādāja pie izdevīgu nosacījumu radīšanas, lai valstī ieplūstu imports un radītu iespējas izvērsties Lietuvas uzņēmējiem ar eksportu. Īpašu uzsvaru lika uz tirgus attiecību izveidošanu ar ES valstīm un Ameriku. 1990.gadā dibinot Lietuvas Banku, tai tika uzvelta virkne pienākumu un atbildību par naudas emisiju, valūtas kursu kontroli un komercbanku regulēšanu. Valdība, saglabājot subsīdijas enerģijai un dažām precēm, lai tādejādi nāktu pretī patērētājiem, panāca, ka šīs nozares nevarēja veiksmīgi attīstīties. 1994.gadā sākās jauns reformu vilnis, kas atvēra tirgu visām nozarēm un tādejādi ļāva uzņēmējiem noteikt tirgus cenas.
Stabilizēšana (caur reformām monetārā un fiskālā politikā): 1992.gadā joprojām valsts nauda lits nebija gatavs ieviešanai. Tika ieviesta talonu norēķināšanās. Taču talonu vērtība nemainīja inflācijas spiedienus. Tika ņemts vērā Starptautiskā Valūtas fonda ieteikums noteikt daudz stingrāku inflācijas samazināšanas politiku, lai sagatavotos jaunās valsts naudas – lita ieviešanai 1993.gadā. Rezultātā inflācija noslīdzēja no 25% līdz 6,2% 3 mēnešu laikā. Tika garantēta lita vērtības nesamazināšana un plūstošs valūtas kurss. 90to gadu vidū lits tika piesaistīts Rietumu valstu valūtām. Valdība samazināja subsīdijas vairākām nozarēm.
Lai atvieglotu iedzīvotāju nodokļu slogu, tie tika samazināti. Tai pat laikā Lietuva piedzīvo nodokļu sistēma nodokļu neefektīvu un vāji administrēšanu. Atklājās vairākas korumpēšanas iespējas apejot nodokļu maksāšanu. Starptautiskais Valūtas fonds iesaka Lietuvas valdībai samazināt izdevumus un saglabāt augstu nodokļu likmi.
Subsīdijas saglabājās tikai lauksaimniecībai. Tika ieviesta stingrāka nodokļu kontrole ar ierobežojumiem to atlaidēs. Ātri pieauga ienākumi no nodokļiem un valsts budžeta deficīts būtiski samazinājās. Līdz ar to 1995-1996 gadam tika pamatīgi stabilizēta.
Sekoja tirgus stabilizēšanas pārmaiņas. Līdz ar neatkarības atjaunošanu, Krievija uzlika lielus nodokļus Lietuvas eksportam. Vēlāk tas atspēlējās risinot jautājumu par tranzītu uz Kaļiningradu. Līdz ar to 1992 gadā Krievija ar Lietuvu parakstīja draudzīgu tirdzniecības sadarbības līgumu. Taču pilnā apmērā šis līgums stājās spēkā tikai no 1995.gada. Līdz ar to Lietuvas valdība sāka aizdomāties par plašāku tirgu uz Rietumiem un sāka apsvērt ieguvumus no internacionālas tirdzniecības. Pirmā bija Zviedrija, ar kuru Lietuvai 1992.gadā izdodas slēgt vienošanos par tirdzniecību, kam līdzi nāca nodokļu atcelšana visām industriālajām patēriņa precēm. Sekoja aizvien plašāka tirdzniecības sadarbība uz Rietumiem ar ES valstīm un ASV. Lietuvas eksports uz Rietumiem palielinājās par no 15,3% līdz 53% un imports no Rietumu valstīm palielinājās no 27,5% līdz 50%. Rezultātā lits kļuva daudz stabilāka valūta tirgū un inflācija valstī samazinājās no 1993. līdz 1995.gadam.
Privatizācija: Lietuvā tika izmantotas vairākas privatizācijas metodes – publiska parakstīšanās par akcijām; publiskā izsole; pārdošana caur sarunām pie nosacījuma, ja ir tikai viens potenciālais pircējs; nomāšana ar nosacījumu pirkt. Pirmā privatizācijas kārta norisinājās izmantojot pirmo un otro no minētajām metodēm laikā no 1991. līdz 1995.gadam. Ar 1996.gadu sākās pārrunas ar potenciālajiem pircējiem, to skaitā – ārzemju investoriem, par lielo uzņēmumu privatizāciju.

Literatūra

Change in Post-communist Countries. // The Baltic States after Independence. Cheltenham, UK, Northamton, MA, US: Edwar Elgar
Frensch, R. (1997). Persistent Inflation During Transition: The Czech and Slovak Case, 2., 3., 6. No http://www.lrz-muenchen.de/~oeim/frensch11.pdf, apskatīts 07.11.2005.
Jezek, T. (1997). The Czechoslovak Experience with Privatization. Journal of International Affairs, 50. Apskatīts 02.11.2005., no EBSCO.
Kaminski B, (1999) “Hungary. Foreign Trade Issues in the Contex of Accession to the EU”, The World Bank, Washington, D.C.,
Kramer, M. (1995). Polish workers and the post-communist transition, 1989-93. Europe-Asia Studies, 47. Apskatīts 02.11.2005., no EBSCO.
M.Mrak, M.Rojec and  C.Silva – Jauregui” (Eds.) “Slovenia. From Yugoslavia to the European Union”, The World Bank, Washington, D.C, 2004;
Nelson J. M., (1994) (Eds.) “Precarious Balance. Democracy and Economic Reforms in Eastern Europe”, Institute for Contemporary Studies,
Norgaard O., Johannsen L., SKak M., Sorensen R.H. (1999). Democracy and Institutional
Smith D. J.., Pabriks A., Purs A., Lane T. (2002). The Little country that could: Estonia’s economic return to Europe. // The Baltic States Estonia, Latvia and Lithuania. London and New York: Taylor & Francis Group Routledge
Svejnar, J. (2002). Transition Economies: Performance and Challenges. Journal of Economic Perspectives, 16, 4-6. No http://www.nyu.cz/Schneider/Week1a.pdf, apskatīts 07.11.2005.
A World Bank Countr Study, Latvia The Transition to a Market Economy, Washington, 1993. - xvi - xvii
World Development Report 1996  “From Plan to Market”,


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru